Links


PS-Updates.nl

PS-Updates biedt dagelijks een helder overzicht van de nieuwste uitspraken op het gebied van het personenschaderecht. De uitspraken zijn scherp samengevat en de meest relevante uitspraken worden binnen enkele weken voorzien van commentaar. 


Jurisprudentie Aansprakelijkheid

De JA biedt een selectie van actuele, belangrijke uitspraken op het gebied van aansprakelijkheid. De belangrijkste uitspraken zijn daarnaast voorzien van op de praktijk toegesneden annotaties.


Master Aansprakelijkheid en Verzekering

De master A&V aan de Erasmus School of Law bereidt studenten voor op een hoogwaardige werkomgeving binnen het vakgebied van het aansprakelijkheids- en het verzekeringsrecht. 


Behavioural Approaches to Contract and Tort

De onderzoeksgroep BACT verricht onderzoek naar het denken, beslissen en handelen van individuen en groepen in relatie tot het privaatrecht, in het bijzonder contract, onrechtmatige daad, onroerend goed, ondernemingsrecht, en het civiele proces. De onderzoekers concentreren zich op vraagstukken van naleving en handhaving, en op individueel en groepsgedrag. De methodologie is interdisciplinair van aard. Het onderzoeksteam bestaat uit juristen en uit wetenschappers gespecialiseerd in recht en economie, sociaaljuridische studies, empirisch-juridische studies en psychologie.


Vereniging jonge professionals personenschade

De VJPP richt zich op professionals tot 40 jaar, werkzaam binnen de wereld van personenschade in de brede zin van het woord: advocaten aan beide zijden, belangenbehartigers, (rechtsbijstand)verzekeraars, schaderegelaars, wetenschappers, evenals medisch adviseurs, arbeidsdeskundigen en rekenkundigen. De VJPP heeft tot doel deze jonge professionals met elkaar in contact te brengen.


Vereniging voor aansprakelijkheids- en schadevergoedingsrecht

De VASR stelt zich ten doel het aansprakelijkheids- en schadevergoedingsrecht in brede zin te bestuderen, mede in rechtsvergelijkend perspectief. Deze onderwerpen worden veelal benaderd als deelgebied (hetzij via specifieke aansprakelijkheden, hetzij als onderdeel van vermogensrecht). Beoogd wordt om ontwikkelingen met elkaar in verband te brengen, om nog niet of onvoldoende ontgonnen terreinen van het aansprakelijkheids- en schadevergoedingsrecht te verkennen en om te bezien hoe de verschillende ontwikkelingen in wetgeving, rechtspraak en literatuur zich tot elkaar verhouden. De Vereniging richt zich op geïnteresseerden in het aansprakelijkheids- en schadevergoedingsrecht, vanuit de praktijk en/of wetenschap.


AANSPRAKELIJKHEID, VERZEKERING & SCHADE

Aansprakelijkheid, Verzekering & Schade (AV&S) informeert diepgaand en in een vroegtijdig stadium over een breed scala aan onderwerpen. Zowel het aansprakelijkheids- en schadevergoedingsrecht als het verzekeringsrecht komen zeer uitgebreid aan bod.


NEDERLANDS TIJDSCHRIFT VOOR BURGERLIJK RECHT

Het Nederlands Tijdschrift voor Burgerlijk Recht (NTBR) volgt secuur de ontwikkelingen rond het Burgerlijk Wetboek. Daarbij wordt het gehele terrein van het burgerlijk recht bestreken, met een nadrukkelijk accent op het vermogensrecht.