Ontwikkeling Gedragscode Behandeling Beroepsziekten

Op 25 april jl. is tijdens een speciale bijeenkomst het startsein gegeven voor de ontwikkeling van een gedragscode voor de afhandeling van beroepsziekteclaims, een project dat wordt geleid door Siewert Lindenbergh en waaraan ik samen met mijn collega Melissa de Groot zal meewerken. Het ministerie van SZW subsidieert de totstandkoming van de gedragscode en heeft De Letselschade Raad opdracht gegeven de ontwikkeling in gang te zetten. In overleg en samenwerking met de relevante partijen in de letselschadebranche zal de Raad een gedragscode tot stand brengen. 
 
Voor werknemers die vermoeden dat zij gezondheidsproblemen hebben opgelopen als gevolg van hun werkzaamheden, is het vaak lastig om hun schade gecompenseerd te krijgen. Bij letselschadezaken is het aan de direct betrokkene, de persoon met letselschade, om te bewijzen dat zijn of haar gezondheidsklachten veroorzaakt zijn door een ongeval, (medisch) incident of werkomstandigheden. In geval van beroepsziektes is het bewijzen van het causaal verband tussen de letselschade en de huidige of vroegere werkzaamheden van de betrokkene echter veel complexer en daardoor tijdrovender dan in andere letselschadezaken. Daarnaast ervaren werknemers een hoge drempel bij het melden van een beroepsziekte en het indienen van een schadeclaim, omdat zij hun relatie met de eigen werkgever niet willen compromitteren. Resultaat hiervan is dat de problematiek latent blijft en (te) veel werknemers schade lijden, daarbij zonder goede begeleiding in een kwetsbare positie blijven en niet gecompenseerd worden voor de geleden en nog te lijden schade.
 
De wens van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid is om meer aandacht te vestigen op de problematiek van de beroepsziektes en tot een regeling te komen die het melden van een beroepsziektezaak laagdrempeliger maakt en tevens waarborgen biedt voor een adequate behandeling daarvan. Het proces van verhalen van de schade dient transparanter dan nu te verlopen en te worden vereenvoudigd. Gaandeweg het ontwikkelingsproces van gedragsregels voor een adequate behandeling van letselschadezaken, veroorzaakt door beroepsziektes, zal blijken of een aanvulling op de reeds bestaande Gedragscode Behandeling Letselschade voldoende is, of dat het nodig is om een nieuwe, specifieke gedragscode op te stellen.
 
Meer informatie over het project is hier te vinden.