Besluit vergoeding affectieschade

Op 9 mei 2017 heeft de Tweede Kamer na een langdurige aanloop – een eerder voorstel strandde in 2010 in de Eerste Kamer – het Wetsvoorstel Affectieschade met algemene stemmen aangenomen. Het wetsvoorstel houdt in dat naasten van slachtoffers met ernstig letsel en nabestaanden van overledenen een aanspraak krijgen op vergoeding van immateriële schade (‘affectieschade’). De wet heeft tot doel erkenning te verschaffen van het door naasten ondervonden leed en het bieden van een zekere genoegdoening aan deze naasten, op een wijze die belastende discussies over de omvang van het verdriet en de daarmee verband houdende schadevergoeding zoveel mogelijk voorkomt. Zie voor de behandeling van het Wetsvoorstel Affectieschade in de Eerste Kamer https://www.eerstekamer.nl/wetsvoorstel/34257_vergoeding_van.  

 

Op 14 september 2017 is het Besluit vergoeding affectieschade in concept gepubliceerd ter consultatie (zie https://www.internetconsultatie.nl/affectieschade). Het besluit beoogt duidelijkheid te verschaffen over de vergoeding door de bedragen vast te leggen. Forfaitaire bedragen worden gehanteerd om te voorkomen dat de vaststelling van de schadevergoeding zou leiden tot langdurige en pijnlijke discussies over de omvang van het leed.

 

Mijn collega Evelien Engelhard en ik schreven over dit Besluit vergoeding affectieschade een artikeltje (rubriek ‘Kort & Bondig’) in het NTBR. Het is te raadplegen via http://deeplinking.kluwer.nl/?param=00CF35F3&cpid=WKNL-LTR-Nav2.